Kế hoạch đào tạo chuyên ngành SPKT Cơ khí


KẾ HOẠCH PHÂN KỲ

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

HỌC KỲ 1

TT

Tên học phần

SốTC

6

Intermediate 1

3

1

Những NLCBCCN Mác - Lênin 1

2

7

Thực tập công nghệ

2

2

Đại số tuyến tính

3

Tổng

=SUM(ABOVE) 18

3

Elementary

3

HỌC KỲ 6

4

Hóa đại cương

3

TT

Tên học phần

SốTC

5

Giáo dục thể chất 1

1

Thí nghiệm Cơ sở Cơ khí

2

6

Pháp luật đại cương

2

2

Vật liệu kỹ thuật

3

7

Tự chọn VH-XH-MT

2

3

Dung sai và đo lường

3

Môi trường và Con người

(2)

4

Giáo dục học

3

Logic

(2)

5

Quản lý Nhà nước và QL GDĐT

2

Tổng

15

6

Chi tiết máy

4

HỌC KỲ 2

Tổng

17

TT

Tên học phần

SốTC

HỌC KỲ 7

1

Những NLCBCCN Mác - Lênin 2

3

TT

Tên học phần

SốTC

2

Giải tích 1

4

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Giáo dục thể chất 2

2

Đồ án chi tiết máy

1

4

Vật lý 1

3

3

Công nghệ chế tạo phôi

2

5

Đại cương về kỹ thuật

3

4

Giao tiếp sư phạm

2

Tổng

13

5

Máy và dụng cụ

4

HỌC KỲ 3

6

Kiến tập sư phạm

3

TT

Tên học phần

SốTC

Tổng

14

1

Giải tích 2

4

HỌC KỲ 8

2

Pre-Intermediate 2

3

TT

Tên học phần

SốTC

3

Cơ kỹ thuật 1

3

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

4

Giáo dục thể chất 3

2

CAD/CAM/CNC

3

5

Kỹ thuật điện đại cương

4

3

Phương pháp dạy học

3

6

Vẽ kỹ thuật

3

4

Tiểu luận về PP dạy học

1

Tổng

17

5

Công nghệ Chế tạo máy 1

3

HỌC KỲ 4

6

Thực tập công nhân

3

TT

Tên học phần

SốTC

Tổng

=SUM(ABOVE) 16

1

Giáo dục quốc phòng

HỌC KỲ 9

2

Các quá trình gia công

3

TT

Tên học phần

SốTC

3

Vật lý 2

3

1

Công nghệ Chế tạo máy 2

4

4

Cơ kỹ thuật 2

2

2

Đồ án Công nghệ Chế tạo máy

1

5

Nhiệt động lực học

3

3

Công nghệ dạy học

2

6

Cơ học chất lỏng

3

4

Phương pháp NCKH Giáo dục

2

Tổng

14

5

Kỹ năng dạy học

2

HỌC KỲ 5

6

TT tay nghề Cơ khí nâng cao

3

TT

Tên học phần

SốTC

Tổng

14

1

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

HỌC KỲ 10

2

Cơ học vật liệu

3

TT

Tên học phần

SốTC

3

Kỹ thuật đo lường 1

2

1

Thực tập tốt nghiệp

5

4

Tâm lý học

3

2

Khoá luận tốt nghiệp

7

5

Nguyên lý máy

3

Tổng

12


Tin mới hơn

Tin cũ hơn