Kế hoạch đào tạo chuyên ngành SPKT ĐiệnKẾ HOẠCH PHÂN KỲ

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN

HỌC KỲ 1

TT

Tên học phần

SốTC

5

Thực tập công nghệ Điện-Điện tử

2

1

Những NLCB của cn Mác - Lênin 1

2

6

Vật liệu điện

2

2

Đại số tuyến tính

3

7

Intermediate 1

3

3

Elementary

3

Tổng

=SUM(ABOVE) 19

4

Giáo dục thể chất 1

HỌC KỲ 6

5

Đại cương về kỹ thuật

3

TT

Tên học phần

SốTC

6

Tự chọn VH-XH-MT

2

1

Máy điện

4

7

Môi trường và Con người

(2)

2

Cơ sở lý thuyết trường điện từ

2

Logic

(2)

3

Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

3

Tổng

15

4

Khí cụ điện

2

HỌC KỲ 2

5

Giáo dục học

3

TT

Tên học phần

SốTC

6

Quản lý Nhà nước và QL GDĐT

2

1

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2

3

Tổng

16

2

Giải tích 1

4

HỌC KỲ 7

3

Hóa đại cương

3

TT

Tên học phần

SốTC

4

Giáo dục thể chất 2

1

Điện tử công suất

3

5

Vật lý 1

3

2

Kỹ thuật điện tử số

3

6

Pháp luật đại cương

2

3

Cơ sở Truyền động điện

3

Tổng

15

4

Giao tiếp sư phạm

2

HỌC KỲ 3

5

Đồ án Cơ sở truyền động điện

1

TT

Tên học phần

SốTC

6

Kiến tập sư phạm

3

1

Giải tích 2

4

Tổng

15

2

Pre-Intermediate 2

3

HỌC KỲ 8

3

Cơ kỹ thuật 1

3

TT

Tên học phần

SốTC

4

Giáo dục thể chất 3

1

Điều chỉnh tự động tr.động điện

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Trang bị điện cho các máy CN

4

6

Vẽ kỹ thuật

3

3

Phương pháp dạy học

3

7

Các hệ thống cơ khí

2

4

Tiểu luận về PP dạy học

1

Tổng

17

5

Phương pháp NCKH Giáo dục

2

HỌC KỲ 4

6

Thực tập công nhân Điện-Điện tử

3

TT

Tên học phần

SốTC

Tổng

=SUM(ABOVE) 16

1

Nhiệt Động lực học

3

HỌC KỲ 9

2

Giáo dục quốc phòng

TT

Tên học phần

SốTC

3

Các quá trình gia công

3

1

Công nghệ dạy học

2

4

Vật lý 2

3

2

Hệ thống cung cấp điện

4

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

3

Kỹ năng dạy học

2

6

Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

3

4

Đồ án Hệ thống cung cấp điện

1

Tổng

15

5

TT tay nghề Điện-Điện tử nâng cao

3

HỌC KỲ 5

Tổng

12

TT

Tên học phần

SốTC

HỌC KỲ 10

1

Lý thuyết điều khiển tự động

4

TT

Tên học phần

SốTC

2

Kỹ thuật đo lường 1

2

1

Thực tập tốt nghiệp

5

3

Tâm lý học

3

2

Khoá luận tốt nghiệp

7

4

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

Tổng

12

Tin mới hơn

Tin cũ hơn