Kế hoạch đào tạo chuyên ngành SPKT TinKẾ HOẠCH PHÂN KỲ

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TIN HỌC

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 6

TT

Tên học phần

SốTC

TT

Tên học phần

SốTC

1

Những NLCBCCN Mác-Lênin 1

2

1

Mạng máy tính

3

2

Đại số tuyến tính

3

2

Công nghệ .NET

3

3

Elementary

3

3

Kỹ thuật điện tử số

3

4

Hóa đại cương

3

4

Giáo dục học

3

5

Giáo dục thể chất 1

5

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

6

Pháp luật đại cương

2

6

Quản lý Nhà nước và QL GDĐT

2

7

Tự chọn VH-XH-MT

2

7

Đồ án mạng máy tính

1

Môi trường và Con người

(2)

Tổng

17

Logic

(2)

HỌC KỲ 7

Tổng

15

TT

Tên học phần

SốTC

HỌC KỲ 2

1

Vi xử lý – Vi điều khiển

3

TT

Tên học phần

SốTC

2

Công nghệ phần mềm

3

1

Những NLCBCCN Mác-Lênin 2

3

3

Đồ án Công nghệ phần mềm

1

2

Giải tích 1

4

4

Giao tiếp sư phạm

2

3

Lập trình trong kỹ thuật

3

5

Kiến trúc máy tính

3

4

Giáo dục thể chất 2

6

Kiến tập sư phạm

3

5

Vật lý 1

3

Tổng

15

Tổng

13

HỌC KỲ 8

HỌC KỲ 3

TT

Tên học phần

SốTC

TT

Tên học phần

SốTC

1

Kỹ thuật ghép nối máy tính

2

1

Giải tích 2

4

2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

2

Pre-Intermediate 2

3

3

Hệ điều hành

3

3

Vật lý 2

3

4

TT chuyên ngành SPKT tin học

3

4

Giáo dục thể chất 3

5

Phương pháp dạy học

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

6

Tiểu luận về phương pháp dạy học

1

6

Xác suất và thống kê

3

7

Phương pháp NCKH Giáo dục

2

Tổng

15

Tổng

=SUM(ABOVE) 17

HỌC KỲ 4

HỌC KỲ 9

TT

Tên học phần

SốTC

TT

Tên học phần

SốTC

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

1

Thực tập tay nghề tin học nâng cao

3

2

Cơ sở lý thuyết mạch 1

3

2

Công nghệ dạy học

2

3

Giáo dục quốc phòng

3

Kỹ năng dạy học

2

4

Toán rời rạc

2

4

Quản trị mạng

3

5

Cơ sở dữ liệu

3

5

Tự chọn kỹ thuật (chọn 2 trong 6 HP)

6

6

Xử lý tín hiệu số

3

Thị giác máy

(3)

Tổng

14

Lập trình trong môi trường Windows

(3)

HỌC KỲ 5

Xử lý ảnh

(3)

TT

Tên học phần

SốTC

Xử lý âm thanh/tiếng nói

(3)

1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

Quản lý dự án CNTT

(3)

2

Lập trình hướng đối tượng

3

Các mô hình máy tính thế hệ mới

(3)

3

Tâm lý học

3

Tổng

16

4

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

HỌC KỲ 10

5

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

TT

Tên học phần

SốTC

6

Intermediate 1

3

1

Thực tập tốt nghiệp

5

Tổng

=SUM(ABOVE) 18

2

Khoá luận tốt nghiệp

7

Tổng

12

Tin mới hơn

Tin cũ hơn