Chương trình đào tạo chuyên ngành SPKT Cơ khí

Download chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tổng số tín chỉ: 150 tín chỉ


STT

Tên Học Phần

Số T/C

ĐV Giảng dạy

1

Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Khoa Khoa học cơ bản

2

Toán 1

3

3

Tiếng Anh 1

4

4

Hóa đại cương

3

5

Giáo dục thể chất 1


6

Toán 2

4

7

Tiếng Anh 2

4

8

Giáo dục thể chất 2


9

Vật lý 1

3

10

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

11

Toán 3

4

12

Tiếng Anh 3

2

13

Cơ lý thuyết 1

2

14

Giáo dục thể chất 3


15

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

16

Vật lý 2

3

17

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

18

Toán 4

2

19

Logic

2

Khoa Sư phạm kỹ thuật

20

Tiếng Việt thực hành

2

21

Tâm lý học

3

22

Giáo dục học

3

23

Phương pháp dạy học đại cương

3

24

Giao tiếp sư phạm

2

25

Công nghệ dạy học

2

26

Phương pháp dạy học chuyên ngành

2

27

Tiểu luận về PPDH


28

Phương pháp dạy học đại cương

3

29

PP nghiên cứu khoa học giáo dục

2

30

Quản lý Nhà nước và QL GD ĐT

2

31

Thực tập tại cơ sở GD ĐT

2

32

Vẽ kỹ thuật

3

Khoa Cơ khí

33

Đại cương về kỹ thuật

3

34

Các quá trình gia công

3

35

Cơ học lý thuyết 2

2

36

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

3

37

Sức bền vật liệu

3

38

Nguyên lý máy

3

39

Vật liệu kỹ thuật

3

40

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

41

Chi tiết máy

3

42

Robot công nghiệp

2

43

Động cơ đốt trong 1

2

44

An toàn công nghiệp

2

45

Công nghệ chế tạo phôi

3

46

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

47

Cơ điện tử

3

48

Thiết kế sản phẩm với CAD

3

49

Kỹ thuật nhiệt

2

50

Kỹ thuật thủy khí

2

51

Dụng cụ cắt 1

(4)

52

Máy công cụ 1

(4)

53

Công nghệ chế tạo máy 1

(4)

54

Đề án thiết kế

(3)

55

Đề án kỹ thuật

(3)

56

Các phương án và tiến trình thiết kế

(3)

57

Dụng cụ cắt 2

(2)

58

Máy công cụ 2

(2)

59

Công nghệ chế tạo máy 2

(2)

60

Tiểu luận kỹ thuật Cơ khí

(1)

61

Kỹ thuật điện đại cương

3

Khoa Điện & Khoa Điện Tử


62

Kỹ thuật đo lường 1

2

63

Kỹ thuật đo lường 2

2

64

Lỹ thuyết điều khiển tự động

3

65

Phân tích hệ thống

3

66

Thí nghiệm cơ bản

1

Trung tâm Thí nghiệm

67

Thí nghiệm cơ sở Điện - Điện tử

1

68

Thí nghiệm chuyên môn ngành Chế tạo máy

(1)

69

TT cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử

2

Trung tâm thực nghiệm

70

Thực tập kỹ thuật nhóm ngành Cơ khí

2

71

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường

72

Kinh tế học đại cương

(2)

73

Quản lý chất lượng

(2)

74

Giáo dục quốc phòng


Trung tâm giáo dục quốc phòng

Ghi chú:

- Các HP có số tín chỉ trong () là HP tự chọn

- HP Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của CTĐT

Tin mới hơn

Tin cũ hơn