Chương trình đào tạo chuyên ngành SPKT Tin

DOWNLOAD CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TIN

Tổng số tín chỉ: 150 tín chỉ


STT

Tên Học Phần

Số T/C

ĐV Giảng dạy

1

Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Khoa Khoa học cơ bản

2

Toán 1

3

3

Tiếng Anh 1

4

4

Hóa đại cương

3

5

Giáo dục thể chất 1

6

Toán 2

4

7

Tiếng Anh 2

4

8

Giáo dục thể chất 2

9

Vật lý 1

3

10

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

11

Toán 3

4

12

Tiếng Anh 3

2

13

Cơ lý thuyết 1

2

14

Giáo dục thể chất 3

15

Vật lý 2

3

16

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

17

Toán 4

2

18

Kỹ thuật nhiệt

2

19

Kỹ thuật thủy khí

2

20

Logic

2

Khoa Sư phạm kỹ thuật

21

Tiếng Việt thực hành

2

21

Tâm lý học

3

22

Giáo dục học

3

23

Phương pháp dạy học đại cương

3

24

Giao tiếp sư phạm

2

25

Công nghệ dạy học

2

26

Phương pháp dạy học chuyên ngành

2

27

Tiểu luận về PPDH

28

Phương pháp dạy học đại cương

3

29

PP nghiên cứu khoa học giáo dục

2

30

Quản lý Nhà nước và QL GD ĐT

2

31

Thực tập tại cơ sở GD ĐT

2

32

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

3

Khoa Điện tử

33

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

34

Cấu trúc rời rạc

3

35

Kỹ thuật đo lường 1

2

36

Kỹ thuật điện tử số

2

37

Vi xử lý - Vi điều khiển

3

38

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

39

Kiến trúc máy tính

3

40

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

41

Đo lường và TT công nghiệp

4

42

Các hệ thống đa phương tiện

3

43

Mạng máy tính

3

44

PT và thiết kế hệ thống

3

46

Đồ án PTTKHT

1

47

Lập trình hướng đối tượng

3

48

Thiết kế chương trình dịch

(3)

49

Các chuyên đề về phần mềm

(3)

50

Lý thuyết máy tự động

(3)

51

Đồ họa máy tính

(2)

52

Lập trình song song

(2)

53

Các hệ thống thông minh

(2)

54

Kỹ thuật điện đại cương

3

Khoa Điện

55

Lý thuyết điều khiển tự động

3

56

Phân tích hệ thống

3

57

Vẽ kỹ thuật

3

Khoa Cơ khí

58

Đại cương về kỹ thuật

3

59

Các quá trình gia công

3

60

Robot công nghiệp

2

61

Cơ học ứng dụng

2

62

An toàn công nghiệp

2

63

Thí nghiệm cơ bản

1

Trung tâm Thí nghiệm

64

Thí nghiệm cơ sở Điện - Điện tử

1

65

Thí nghiệm cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử

3

66

Thí nghiệm chuyên môn SPKT Tin

1

67

TT cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử

2

Trung tâm thực nghiệm

68

Thực tập kỹ thuật nhóm ngành Cơ khí

2

69

Thực tập kỹ thuật ngành SPKT Tin

1

70

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường

71

Giáo dục quốc phòng

Trung tâm giáo dục quốc phòng

Ghi chú:

- Các học phần có số tín chỉ trong () là học phần tự chọn

- Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của CTĐT

Tin mới hơn

Tin cũ hơn