Chương trình đào tạo chuyên ngành SPKTĐiện

DOWNLOAD CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN

Tổng số tín chỉ: 150 tín chỉ


STT

Tên Học Phần

Số T/C

ĐV Giảng dạy

1

Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Khoa Khoa học cơ bản

2

Toán 1

3

3

Tiếng Anh 1

4

4

Hóa đại cương

3

5

Giáo dục thể chất 1

6

Toán 2

4

7

Tiếng Anh 2

4

8

Giáo dục thể chất 2

9

Vật lý 1

3

10

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

11

Toán 3

4

12

Tiếng Anh 3

2

13

Cơ lý thuyết 1

2

14

Giáo dục thể chất 3

15

Vật lý 2

3

16

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

17

Toán 4

2

18

Kỹ thuật nhiệt

2

19

Kỹ thuật thủy khí

2

20

Logic

2

Khoa Sư phạm kỹ thuật

21

Tiếng Việt thực hành

2

22

Tâm lý học

3

23

Giáo dục học

3

24

Phương pháp dạy học đại cương

3

25

Giao tiếp sư phạm

2

26

Công nghệ dạy học

2

27

Phương pháp dạy học chuyên ngành

2

28

Tiểu luận về PPDH

29

Phương pháp dạy học đại cương

3

30

PP nghiên cứu khoa học giáo dục

2

31

Quản lý Nhà nước và QL GD ĐT

2

32

Thực tập tại cơ sở GD ĐT

2

33

Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

3

Khoa Điện

34

Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

3

35

Lý thuyết điều khiển tự động

3

36

Cơ sở lý thuyết trường điện từ

2

37

Máy điện

4

38

Phân tích hệ thống

3

39

Điện tử công suất

3

40

Vật liệu - Khí cụ điện

3

41

Đồ án môn học ĐTCS

1

42

Hệ thống cung cấp điện

4

43

Điều chỉnh tự động TĐĐ

(3)

44

Điều khiển số truyền động điện

(2)

45

Trang bị điện

(3)

46

Tự động hóa quá trình sản xuất

(3)

47

Lý thuyết điều khiển nâng cao

(2)

48

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

3

Khoa Điện tử

49

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

50

Kỹ thuật đo lường 1

2

51

Kỹ thuật điện tử số

2

52

Vi xử lý - Vi điều khiển

3

53

Đo lường và TT công nghiệp

4

54

Vẽ kỹ thuật

3

Khoa Cơ khí

55

Đại cương về kỹ thuật

3

56

Các quá trình gia công

3

57

Robot công nghiệp

2

58

Cơ học ứng dụng

2

59

An toàn công nghiệp

2

60

Thí nghiệm cơ bản

1

Trung tâm Thí nghiệm

61

Thí nghiệm cơ sở Điện - Điện tử

1

62

Thí nghiệm cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử

3

63

Thí nghiệm chuyên môn SPKT Tin

1

64

Thí nghiệm chuyên môn Tự động hóa XNCN

1

65

TT cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử

2

Trung tâm thực nghiệm

66

Thực tập kỹ thuật nhóm ngành điện

3

67

Thực tập kỹ thuật ngành SPKT Tin

1

68

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường

69

Giáo dục quốc phòng

Trung tâm giáo dục quốc phòng

Ghi chú:

- Các học phần có số tín chỉ trong () là học phần tự chọn

- Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của CTĐT

Tin mới hơn

Tin cũ hơn