Quy mô sinh viên

QUY MÔ SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Năm học: 2014-2015

STT

Chuyên ngành

Ngành

ĐH Chính quy

ĐH Vừa làm vừa học

Tổng hợp

Năm thứ

Năm thứ

ĐH

VL

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

chính

VH

 

Khóa

K50

K49

K48

K47

K46

2014

2013

2012

2011

2010

quy

 

1

Sư phạm KT điện

SPKT công nghiệp

10

72

0

19

23

 

 

 

 

 

124

 

2

Sư phạm KT cơ khí

SPKT công nghiệp

 

 

0

0

44

 

 

 

 

 

44

 

3

Sư phạm KT tin

SPKT công nghiệp

 

 

0

0

13

 

 

 

 

26

13

26

4

CN chế tạo máy

CN chế tạo máy

43

54

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

5

Công nghệ KT Đ- ĐT

CN KT Điện- ĐT

118

154

 

 

 

 

 

 

 

 

272

 

Tổng cộng

171

280

0

19

80

0

0

0

0

26

550

26

Tin mới hơn

Tin cũ hơn